Heys Super Voorwaarden

VOORWAARDEN GEBR. HEIJS B.V.

1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen dienen schriftelijk met ons te worden overeengekomen. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij schriftelijk een bepaalde geldigheidsduur aangeven.
3. Overeengekomen levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Overschrijding geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen na te komen.
4. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Ingeval van invoering of verhoging van heffingen/ belastingen, wijziging van eventuele restitutie(s) of andere kostprijsfactoren, hebben wij het recht de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. De wederpartij is ten allen tijde verplicht de voor ons van belang zijnde gegevens, documenten en/of andere bewijsstukken ten aanzien van de geleverde goederen aan ons te verstrekken. Levering van orders geschiedt franco. Indien de levering af bedrijf is overeengekomen gaat het risico van de qoederen op de wederpartij over op het moment dat de goederen het bedrijf cq. magazijn verlaten.
5. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij kan daaruit geen recht op schadevergoeding doen gelden. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, waardoor nakoming van de verbintenis niet in redelijkheid van ons mag worden verwacht. Hieronder worden onder andere begrepen: staking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen alsmede uitblijven van leveranties van onze leveranciers.
6. In geval wij leveren met afwijkingen in kwaliteit en/of gewicht met een in de pluimveehandel gebruikelijke tolerantie, worden wij geacht de overeenkomst behoorlijk te zijn nagekomen.
7. Reclames dienen uiterlijk 24 uur na levering van de goederen aan ons kenbaar te worden gemaakt en vervolgens per ommegaande schriftelijk en gemotiveerd aan ons te worden bevestigd. Zij ontheffen de wederpartij niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen. Retourzendingen kunnen slechts met onze voorafgaande schriftelijke toestemming geschieden. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na verzenddatum. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade ten gevolge van
door ons geleverde goederen. Onze aansprakelijkheid is ten alle tijde beperkt tot de maximale factuurwaarde van het geleverde.
8. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van al hetgeen de wederpartij jegens ons verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten. Voordat bovengenoemde volledige betaling is geschied, kunnen de goederen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven of strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Op al die goederen waarin de door ons geleverde goederen zijn verwerkt en op al die vorderingen die in het geval van doorverkoop van niet of niet volledig aan ons betaalde goederen op de betreffende verkoper ontstaan, vestigt de wederpartij reeds nu vooralsdan een stil pandrecht tot zekerheid van betaling van al onze vorderingen. De door de wederpartij gegeven opdracht en de daarop volgende orderbevestiging onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
9. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na verloop daarvan wordt een rente van 1% per (gedeelte van een) maand berekend over het openstaande bedrag. Bij niet of niet tijdige betaling kan de overeenkomst door ons ontbonden worden, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst.
Gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij. Betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden.
10. Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van diens verplichtingen, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, (voorlopig) surceance, dan wel beslag op zijn eigendom wordt gelegd, hebben wij het recht al onze verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten en alle overeenkomsten met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen, zonder dat
een in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, met behoud van het recht van volledige schadevergoeding.
11. In geval van annulering van de order is de wederpartij een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
12. Op alle overeenkomsten, waarbij Gebr. Heijs B.V. als verkopende partij is zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alle geschillen welke voortvloeien uit deze overeenkomsten zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het gebied, waar Gebr. Heijs B.V. gevestigd is.
Leek, 01-01-1995

Website & Design: Isdesign.nl

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Cookies op de website:

Deze website draait op een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. Dit CMS voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

Close